Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

Auteursrichtlijnen

Wij zien kopij graag tegemoet. Alvorens u voor Groepen gaat schrijven, verzoeken wij u vriendelijk onderstaande informatie over ons tijdschrift en onze manier van werken te lezen. U vindt hierin naast een algemene schets van het tijdschrift de richtlijnen voor de presentatie.

Filosofie van het tijdschrift

 • Het doel van het door de NVGP uitgegeven blad Groepen is het bevorderen van zowel communicatie tussen leden onderling als tussen leden, bestuur, commissies en geïnteresseerde lezers van buiten, over onderwerpen die betrekking hebben op groepsdynamica en groeps(psycho)therapie in het algemeen en binnen de vereniging in het bijzonder.
 • Groepen wil laagdrempelig zijn en uitnodigend voor eenieder die er in wil schrijven over allerlei onderwerpen. De redactie biedt desgevraagd graag hulp bij schrijfproblemen of vragen, maar bepaalt zelf de inhoud van het blad.
 • Groepen is een platform voor communicatie, actuele stukken, opiniërende stukken, verslagen van boeken, congressen enzovoort, maar ook voor persoonlijke visies en ervaringen die groepstherapie dan wel groepsdynamica als onderwerp hebben.

De redactie draagt de verantwoordelijkheid voor de realisatie van het blad. 

Kopij
Bijdragen kunnen geplaatst worden in de volgende rubrieken:

 • Hoofdartikelen; hiervoor wordt een maximale lengte van 4000 woorden aangehouden. Dit is inclusief noten, tabellen, figuren en literatuur. Boekbesprekingen; hiervoor wordt een maximale lengte van 1500 woorden aangehouden.
 • Eveneens kunnen in het tijdschrift geplaatst worden: commentaren, reacties op artikelen, forumreacties en congresverslagen van maximaal 2000 woorden.

Als u denkt dat uw bijdrage de gewenste omvang gaat overschrijden, neemt u dan van tevoren even contact op met de redactie. Achteraf inkorten is een tijdrovende en soms pijnlijke ingreep.
Als u iets kwijt wilt in minder woorden, is dat natuurlijk prima, zolang er onderbouwing is voor wat u onder de aandacht van de lezer wilt brengen.

Aanbieden van manuscripten

Kopij graag mailen naar het secretariaat van de redactie, als bijlage. E-mail: secretariaat@groepspsychotherapie.nl
Wij maken gebruik van Word.
Daarbij gelden de volgende richtlijnen:

 • Nieuwe tekstgedeelten s.v.p. beginnen met een regel wit.
 • Zo min mogelijk zelf de tekst vormgeven, dus geen gebruikmaken van alle vormopties die Word biedt: niet uitvullen, niet centreren, koppelteken uit, geen vetten, geen onderstrepingen, niet afwisselen in lettertype of corpsgrootte, geen kolommen maken, geen tabs en geen paginanummering gebruiken. Kortom: alleen 'platte' tekst.
 • In geval van anonimisering van een patiënt gaan wij ervan uit, dat dit tekstgedeelte niet tot de oorspronkelijke persoon herleidbaar is. Is dit wel het geval, dan gaan wij ervan uit dat u hiervoor toestemming hebt gevraagd aan de desbetreffende patiënt(en).
 • Het aantal noten zoveel mogelijk beperken. Het verdient de voorkeur de desbetreffende informatie zoveel mogelijk in de tekst te incorporeren. Indien strikt noodzakelijk, de noten graag aan het eind van het artikel plaatsen, volgens de eindnoot van Word. De nootverwijzing in de tekst geschiedt door cijfers 1, 2, 3, etc. op de desbetreffende plaats in de tekst op te nemen.
 • Reproduceerbare figuren en tabellen graag nummeren. Het volgnummer en de titel onder de tabel/figuur plaatsen. In de tekst het woord Tabel of Figuur steeds voluit en met een beginkapitaal schrijven. Tekeningen en schema's kunt u als Figuur aanduiden.
 • Tussenkopjes van de tekst scheiden door witregels; maakt u ze niet te lang, dat is lastig voor de vormgeving.

Bij rubricering

- zin met een liggend streepje beginnen;
- zin met kleine letter beginnen en met een puntkomma eindigen;
- niet inspringen;
- de laatste zin van de rubricering dient met een punt afgesloten te worden.

Spellingvoorschriften

Gebruik de spellingcontrole van Word.

 • G.afk.i/d.t.gebr. Geen afkortingen in de tekst gebruiken. Alles voluit schrijven. Schrijf ook afkortingen als m.b.t., m.a.w., m.b.v., enz., bijv., etc., voluit. Zogenoemde letterwoorden als WVC, HBO, RU, en PvdA zonder puntjes schrijven.
 • Citaten graag plaatsen tussen enkele aanhalingstekens ('…'). Citaten binnen citaten met dubbele aanhalingstekens. Geïsoleerd gebruikte vreemdtalige woorden s.v.p. cursiveren. Punten binnen het citaat, komma's erbuiten: 'Ik schrijf voor Groepen', zei hij. 'Een lang stuk.'
 • Geen hoofdletters gebruiken waar DIT NIET NODIG is.
 • Waar namen van bijvoorbeeld instanties gebruikt worden, deze de eerste keer voluit schrijven en de afkortingen tussen haakjes toevoegen; daarna kan alleen met de afkorting volstaan worden.
 • Getallen tot en met tien worden in letters geschreven, boven de tien worden cijfers gebruikt (11), met uitzondering van de tientallen (zeventig), de honderdtallen (tweehonderd), enzovoort.
 • Bij eenheden van tijd en ruimte, maten en gewichten, percentages en zaken die van een volgnummer zijn voorzien (bijv. proefpersonen) cijfers gebruiken.

Opbouw van een artikel

 • Voorzie uw bijdrage van een korte, liefst pakkende titel. Indien uit de titel niet duidelijk blijkt waar uw bijdrage over gaat, dan graag een zakelijke subtitel toevoegen.
 • Uw naam en titulatuur graag direct onder de titel plaatsen, evenals uw discipline, uw functie, uw werkkring en bij voorkeur ook uw e-mailadres.
 • Een eventuele dankbetuiging aan het begin van uw artikel.
 • Begin het artikel met een inleiding. Omschrijf daarin duidelijk het doel van het  artikel. Geef kort weer waarom u het artikel schreef. Geef echter geen uitgebreid overzicht van wat zal volgen. Vermijd doublures met het stuk.
 • Verdeel uw eigenlijke artikel in afzonderlijke goed van elkaar te onderscheiden  gedeelten. S.v.p. tussenkopjes plaatsen met witregel voor en na, deze kopjes niet onderstrepen en geen hoofdletters gebruiken.
 • Gebruik minstens een indeling van inleiding, middenstuk en slot. Casuïstiek graag cursiveren en van de overige tekst scheiden met een witregel voor en na.
 • Schrijf aan het eind van een artikel een korte conclusie, waarin u de belangrijkste feiten en/of meningen en/of resultaten vermeldt.
 • Een literatuurlijst besluit het artikel.

Opbouw van een boekbespreking

 • Vermeld de titel van het boek, auteur(s), naam en vestigingsplaats van de uitgever, jaar van verschijnen, prijs en ISBN-nummer.
 • Vermeld in het kort waar het boek over gaat.
 • Beschrijf de doelstelling van het boek en de eventuele doelgroep en beoordeel in hoeverre deze bedoeling is waargemaakt.
 • Vermeld de sterke en zwakke punten van het gerecenseerde werk, oordeel over het relatieve belang vergeleken met wat er op het betreffende gebied al verschenen is.
 • Geef aan op welke punten het boek voor de (groeps)psychotherapie relevant is, in hoeverre er al dan niet rekening is gehouden met groepsdynamische processen en groepstherapeutische kennis en inzichten.
 • Indien in positieve of negatieve zin opmerkelijk: vermeld iets over taalgebruik, kwaliteit van de eventuele vertaling, lay-out, indeling, illustraties, literatuurverwijzingen en eventuele index.
 • Besluit met een samenvattende opmerking.

Literatuurverwijzingen en literatuurlijst
Bij literatuurverwijzingen in de tekst zijn er de volgende mogelijkheden:

 • de directe verwijzing volgt na de achternaam van de auteur tussen haakjes,  bijvoorbeeld Levi (1972);
 • bij indirecte verwijzing vermeldt men tussen haakjes auteur en jaar van publicatie, bijvoorbeeld ... een onderzoek (Carpenter en Strauss, 1979).
 • Bij auteur(s)vermelding tot en met twee auteurs achternamen plus jaartal noemen; De Groen en Van Geel (1988) stellen... Bij meer dan twee auteurs de eerste auteur noemen en e.a. toevoegen (als uitzondering op de regel is in dit geval dus een afkorting toegestaan) en vervolgens het jaartal.
 • Geen voorletters gebruiken, tenzij deze differentiërend zijn, bijvoorbeeld A. Freud versus S. Freud.
 • Verschillende publicaties van een auteur in hetzelfde jaar worden aangegeven met a, b, etc. achter het jaartal.
 • Indien u aan meerdere auteurs tegelijkertijd wilt refereren, deze vermelden naar anciënniteit van publicaties (Jensen, 1958; Petersen, 1970, 1991; van Eek, 1988).
 • Meer dan één werk van een auteur ook chronologisch ordenen, bijvoorbeeld: Petersen (1960, 1979, 1981) heeft herhaaldelijk ...
 • Verwijzing naar pagina's, bijvoorbeeld in geval van letterlijke citaten, geschiedt na vermelding van het jaar.
 • Is een boek in een originele uitgave eerder verschenen, dan in de tekst dit jaartal vermelden, bijvoorbeeld (Freud, 1908), in de literatuurlijst dit jaartal toevoegen (1953, oorspronkelijke uitgave 1908).
 • De literatuur waarnaar in de tekst wordt verwezen, wordt aan het eind van het artikel in een literatuurlijst in alfabetische volgorde opgenomen. In de literatuurlijst komen geen titels voor waarnaar niet is verwezen.
 • Titels van boeken of tijdschriften dienen in de kopij cursief te worden gezet.
 • Meer publicaties van dezelfde auteur(s) moeten chronologisch gerangschikt worden. Eerst de eigen publicaties, vervolgens die in samenwerking met anderen.

Voorbeelden

* Boeken
Bernstein, T.M. (1965). The careful writer: A modern quide to English usage. New York: Atheneum.

*  Een hoofdstuk uit een boek
Hartley, J.T., J.O. Harker & D.A. Walsh, (1980). Contemporary issues and new directions in adult development of learning and memory. In: L.W. Poon (Ed). Aging in the 1980s: Psychological issues (239-252). Washington DC: American Psychological Association.

* Artikelen uit een tijdschrift
Spetch, M.L. & D.M. Wilkie, (1983). Subjective shortening: A model of pigeons' memory for event duration. In: Journal of Experimental Psychology: Animal Behavior Process, 9, 14-30.
   
* Namen van tijdschriften worden niet afgekort, behalve in (eventuele) noten.
Nummers van afleveringen hoeven niet te worden vermeld wanneer de paginanummering per jaargang doorloopt.

* Niet uitgegeven manuscripten/interne publicaties/stencil
Birney, A.J. & M.M. Hall, (1981). Early identification of children with written language disabilities (Report No. 81-1502). Washington DC : National Education Association.

* Symposiumverslag
Chaddock T.E., G.M. Carlson & C.L. Hamilton (197 4). Gastric emptying of a nutritionally balanced liquid diet in the rhesus monkey. In E.E. Daniel (ed.), Proceedings of the Fourth International Symposium on Gastrointestinal Motility (83-92).  Vancouver , British Columbia , Canada : Mitchell Press.

* Dissertaties
Devins, G.M. (1981). Helplessness, depression and mood in endstage renal disease. Montreal: Unpublished doctoral dissertation, Mc.Gill University.

* Geen auteur
Projectverslag '77-'80 (1980). Samenwerkingsproject buo/bao Amersfoort. 's Gravenhage: Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

* Corporatieve auteur
Meer begrip voor buitenbeentjes (1981). Lochum/Poppering: Samengesteld door de Landelijke Stichting Integratie Buitenbeentjes.

Corporatieve auteurs zijn in een catalogus of bibliografie dikwijls moeilijk te vinden. Het is daarom wenselijk de instantie die de publicatie heeft uitgegeven zo volledig mogelijk te vermelden.  

Zoeken

Overzicht

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004

Laatste nummer