Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

Opleidingen

Er is keuze uit twee verschillende opleidingstrajecten.

Opleiding tot Groepstherapeut-NVGP

Opleiding tot Specialistisch groepstherapeut-NVGP

Opleiding tot Groepstherapeut-NVGP

Om met de opleiding tot Groepstherapeut-NVGP te kunnen beginnen dient men te voldoen aan de volgende vooropleidingseisen:
HBO Opleiding: verpleegkunde, SPH, MWD, Social Work; Toegepaste psychologie; Pedagogiek; Creatieve therapie; Psychomotore therapie; Advanced Nursing Practice of - Wetenschappelijk onderwijs: Master Psychologie, Pedagogische wetenschappen, Gezondheidswetenschappen, Geneeskunde.

De opleideling dient een basiscursus groepsdynamica van 30 uur te volgen en vervolgens een supervisiereeks van 25 zittingen.
De opleiding wordt weergegeven door middel van een puntensysteem.
Dat puntensysteem voor de opleiding tot Groepstherapeut-NVGP ziet er als volgt uit:
-Basiscursus groepsdynamica (30 uur)
-Supervisie (25 zittingen)
Totaal aantal punten voor dit lidmaatschap: 55 punten. 

Alle onderdelen dienen door de NVGP geaccrediteerd te zijn en door NVGP erkende opleiders te worden gegeven.
Alle gevolgde onderdelen uit de opleiding zijn geldig voor de duur van tien jaar tenzij gebleken is dat werkzaamheden en bij- en nascholingstrajecten een andere duur legitimeren, zulks ter beoordeling van de Opleidingscommissie.
Dispensatie voor een afwijkende leerroute (bijvoorbeeld wanneer de supervisie gevolgd is voorafgaand aan de basiscursus) dient bij de Opleidingscommissie aangevraagd te worden.

Opleiding tot Specialistisch Groepstherapeut-NVGP

Om met de opleiding tot Specialistisch Groepstherapeut-NVGP te kunnen beginnen dient men te voldoen aan de volgende vooropleidingseisen:
Registratie in het door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingestelde register (BIG-Register) als Arts (Wet Big-art 3), GZ-psycholoog (Wet Big-art 3), Psychotherapeut (Wet Big-art 3), Klinisch psycholoog (Wet Big-art 14) en Psychiater (Wet Big-art 14) of hiervoor in opleiding (Zie artikel 5 sub V.a.1. van de statuten).

De opleideling dient eerst een basiscursus groepsdynamica van 30 uur te volgen. Daarna kan hij/zij de andere opleidingsonderdelen volgen: de specialistische cursus groepspsychotherapie, het module-pakket, supervisie en leertherapie. Voor deze vervolgonderdelen geldt geen verplichte volgorde. Het modulepakket kan op elk gewenst moment worden gevolgd, ook eventueel voordat de basiscursus heeft plaatsgevonden.
De opleiding wordt weergegeven door middel van een puntensysteem. Het puntensysteem voor de opleiding tot Specialistisch groepstherapeut-NVGP ziet er als volgt uit:

-Basiscursus Groepsdynamica (30 uur)
-Specialistische Cursus Groepspsychotherapie (30 uur)
-Modulepakket (30 uur)
-Leertherapie (50 zittingen, waarvan 25 zittingen in een leertherapiegroep)*
-Supervisie (2x 25 zittingen bij 2 verschillende supervisoren over 2 verschillende groepen)
Totaal aantal punten voor lidmaatschap 190

*Wanneer eerder in een ander kader individuele leertherapie is gevolgd, mag volstaan worden met 25 zittingen groepsleertherapie.

Alle onderdelen dienen door de NVGP geaccrediteerd te zijn en door NVGP erkende opleiders te worden gegeven behalve de onderdelen uit het modulepakket
Alle gevolgde onderdelen uit de opleiding zijn geldig voor de duur van tien jaar, tenzij gebleken is dat werkzaamheden en bij- en nascholingstrajecten een andere duur legitimeren, zulks ter beoordeling van de opleidingscommissie.
Dispensatie voor een afwijkende leerroute dient bij de opleidingscommissie aangevraagd te worden.

 

Tijdelijke wijzigingen opleidingsreglement

De wereld staat op zijn kop door het uitbreken van het coronavirus, en alle maatregelen die dat tot gevolg heeft.  We realiseren ons dat er hierdoor veel uitdagingen op je af komen, zowel privé als in je rol als behandelaar en groepstherapeut en als opleider NVGP. Als het gaat om opleidingen volgen/geven in groepsdynamica en groepstherapie willen we je graag zo veel mogelijk duidelijkheid geven. We versoepelen tijdelijk de regels om het de opleidelingen mogelijk te maken hun opleiding voort te zetten en om het de opleiders mogelijk te maken hun cursus, supervisie en leertherapie online voort te zetten. De wijzigingen gelden tijdelijk: na verandering van de richtlijnen met betrekking tot face-to-face contact van de overheid zullen de oude reglementen weer van toepassing zijn.

Cursussen: voor opleiders en cursisten: tijdelijk 100% online onderwijs toegestaan.

Zolang de richtlijnen van de overheid stellen dat face-to-face contact beperkt moet worden is het volledig online aanbieden van basis- en vervolgcursussen toegestaan. Dit geldt ook voor modules. Het is belangrijk dat cursussen door kunnen gaan om geen vertraging op te lopen in het onderwijs, zoals bijvoorbeeld bij de gz- de PT- of de KP-opleiding, waarbij inhalen van (veel) onderdelen niet tot de realistische mogelijkheden behoort.

Leertherapie: tijdelijk 100% online leertherapie toegestaan                                                                        
Sommige leergroepen werken al (gedeeltelijk) online. Zolang er sprake is van beperking van het contact is dit voor alle leergroepen toegestaan.

Supervisie krijgen/geven:
Ook supervisie mag tijdelijk volledig online gegeven worden

Verlenging van de termijn voor registratie of herregistratie:                                                                                        
Als je door de coronacrisis je niet op tijd kunt registreren als Groepstherapeut-NVGP of Specialistisch Groepstherapeut-NVGP, of als opleider, of je niet tijdig kunt herregistreren, kun je hiervoor standaard zes maanden uitstel krijgen. We vragen je om hierover een mail te sturen naar de secretaresse van de Opleidingscommissie, Melinda van Leeuwen: mvleeuwen@groepspsychotherapie.nl.

Geldigheidsduur en volgorde

Voor beide opleidingen geldt dat de leerroute in 10 jaar dient te zijn voltooid. Na 10 jaar vervalt de geldigheid van het gevolgde opleidingsonderdeel indien de gehele opleidingsroute nog niet is voltooid.
Voor een onderdeel uit het Module pakket, dat op elk tijdstip, dus ook vóór aanvang van de leerroute, gevolgd kan worden, geldt eveneens een geldigheidsduur van 10 jaar.
 
De twee opleidingen beginnen met het basistheoretisch gedeelte, d.w.z. de 'Basiscursus Groepsdynamica'.
Daarna volgen de onderdelen Supervisie(s), Leer-ervaringsgroep/Groepsleertherapie en, voor de opleiding tot 'Groepstherapeut-NVGP', de 'Specialistische Cursus Groepspsychotherapie'. Al deze genoemde onderdelen zijn pas geldig ná het volgen van de Basiscursus Groepsdynamica.
Voor de opleidingsonderdelen volgend op het basisgedeelte, geldt geen verplichte volgorde.
 
Onderdelen uit het Module pakket kunnen op elk tijdstip, dus ook voor en na aanvang van de leerroute, gevolgd worden. Het samenstellen van een individueel Module pakket kan bestaan uit het deelgenomen hebben aan een theoretische of ervaringscursus (een Modulaire Cursus) en/of het volgen van een activiteit (een Modulaire Activiteit) op het gebied van de groepstherapie.