De middag werd begeleid door Juliëtte Daniëls, deskundige op het gebied van verenigingsmanagement. Voorzitter van de NVGP José van Reijen leidde de middag in. Het ledenaantal van de NVGP daalt al jaren geleidelijk, maar nu nog sterker doordat veel leden met pensioen gaan en het aantal nieuwe leden bij deze uitstroom achterblijft. Minder leden betekent dat we minder inkomsten hebben, minder capaciteit op het bureau, en ook kunnen we minder ondernemen. We hebben afgelopen jaren wel steeds meer certificaten uitgereikt: in 2017 volgden 513 cursisten een door ons erkende basiscursus, 79 mensen volgden een specialistische cursus, en 181 mensen kregen een certificaat voor het volgen van een door ons erkende module. Deze spectaculaire groei van gevolgde cursussen leidt echter nog niet tot een groei van het aantal nieuwe leden.

José schetste de markt van groepstherapie. Er is een afname van het aantal open-, psychodynamische- of interpersoonlijke groepen, maar we zien in absolute zin een sterke toename van groepsbehandelingen. Heel veel therapie wordt in de groep gedaan. Soms gebeurt dit uit financiële motieven, maar ook vat de gedachte steeds meer post dat groepen goed werken, zoals ook uit wetenschappelijk onderzoek blijkt. Ook de nieuwste ontwikkelingen in de GGZ - het herstelgerichte en het wijkgerichte werken - zijn steeds meer gericht op het betrekken van de context waarbij interprofessioneel wordt samengewerkt. Hierbij is groepsdynamische en groepstherapeutische deskundigheid van groot belang. De markt is dus gunstig, de behoefte aan deskundigheid over groepen is groot.

Waar het gaat om het ledenaantal heeft de NVGP enigszins last van de goede status van de BIG registratie. Waarom zou je nog lid worden van een specialistische vereniging als je al een mooie titel hebt als GZ-er, PT-er of KP-er? Ook heeft de NVGP last van ‘concurrentie’ van andere verenigingen. De opleideling heeft veel te kiezen en kiest wat hem of haar het best past: bijvoorbeeld voor een andere specialistische vereniging zoals de VGCt, of een register zoals de SFT of de MBT.

José nodigde de aanwezigen uit om deze middag de route die de opleideling loopt als uitgangspunt te nemen. Hoe kunnen we master psychologen verleiden een basiscursus te doen? Hoe kunnen we GZ-opleidelingen, GZ-psychologen of AIOS die een basiscursus gevolgd hebben stimuleren om ook een reeks supervisie over groepstherapie te doen en zo groepstherapeut-NVGP te worden? En hoe kunnen we het voor mensen die in hun KP- of PT- opleiding een specialistische cursus gevolgd hebben aantrekkelijk maken om via een tweede supervisiereeks en leertherapie specialistisch groepstherapeut-NVGP te worden? Soms gaan deze mensen pas na hun GZ-, PT- of KP- opleiding verder met een traject tot groepspsychotherapeut. Voor ons is het de kunst vanmiddag te bedenken hoe we deze mensen al tijdens dit traject kunnen verleiden om lid te worden.

José noemde twee doelen voor deze middag: hoe gaan we leden werven en hoe gaan we het basis- en specialistisch lidmaatschap in de markt zetten?

Er werd gewerkt in 5 subgroepen, in twee rondes aan het beantwoorden van de volgende vragen:

  1. Waarom moet de NVGP over 5 jaar nog bestaan?
  2. En hoe gaan we dat bereiken?

Waarom moet de NVGP over 5 jaar nog bestaan?

Centraal stond het belang van goede groepstherapie als behandelvorm voor patiënten. De NVGP is nodig om de kennis en kunde hierover op peil te houden en uit te dragen. De vereniging biedt een setting van inspiratie voor de professionals die hiermee werken. De vereniging behartigt de belangen van deze vorm van professionaliteit. De vereniging heeft hierin iets unieks te bieden: we zijn de enige vereniging die 100 % aandacht heeft voor groepsdynamiek en groepsproces in het kader van psychologische en psychiatrische behandelingen. We hebben unieke kennis die de kwaliteit van psychotherapie verbetert. We zijn referentiekader overstijgend.

Hoe gaan we dat bereiken?

Het is belangrijk dat we beter uitdrukken wat de identiteit is van de groepstherapeut. De groepstherapeut is diegene die de kennis en vaardigheden in huis heeft om groepstherapie -met welke methode ook uitgevoerd- effectief te laten werken.

Hoe doordringen we collega´s ervan dat je meestal niet genoeg hebt aan de methodiek waarmee je in de groep werkt? Dat je de groepsdynamiek en het interpersoonlijke model moet kunnen hanteren zodat de methodiek (bijvoorbeeld SFT, MBT, CGT) haar optimale effect heeft? In onze supervisiepraktijk en onze cursussen is dit vanzelfsprekend. De supervisanten en cursisten lopen in hun werken met groepen immers tegen de vraag op hoe de dynamiek gebruikt kan worden ten bate van de taak van de groep. Maar op het niveau van het management, of waar het gaat om de collega´s die met deze methodieken werken en die niet thuis zijn in de groepsdynamica of het interpersoonlijke model, ligt daar voor ons nog een hele uitdaging! Laten we onze vleugels uitslaan en dit ook overdragen door in de praktijk actief samen te werken met collega´s die met SFT, MBT en CGT in de groep werken, en met hun registers en verenigingen.

Een thema wat ook sterk in de aandacht stond: hoe gaan we nieuwe mensen welkom heten binnen onze vereniging. Dat doen we het best via de inhoud. Het plan werd opgevat om regelmatig workshops te organiseren, waar nieuwe, potentiële groepstherapeuten kunnen proeven van onze kennis en kunde. Deze workshops zouden 4 à 6 maal per jaar plaats kunnen vinden, tegen een betaalbaar tarief. In 2019 zullen een vijftal van deze workshops plaats gaan vinden. Hierover zal op de website bericht worden.

Mensen zouden eerder in hun loopbaan een lidmaatschap moeten kunnen verwerven, niet alleen als belangstellend lid maar als volwaardig lid. Het nieuwe lidmaatschap groepstherapeut-NVGP dat men kan krijgen na het volgen van een basiscursus en 25 uur supervisie -dat per 1 januari 2019 ingaat- past prima bij dit streven. Dan is het natuurlijk belangrijk dat het gemakkelijker en aantrekkelijk wordt voor mensen die een basiscursus hebben gedaan supervisie over groepstherapie te gaan volgen. Aan ons de taak om hen goed te informeren over deze mogelijkheid, en de weg te wijzen naar onze supervisoren. De vervolgroute om daarna specialistisch groepstherapeut-NVGP te worden door het doen van een specialistische cursus, verdere supervisie en leertherapie moet ook een aantrekkelijke optie zijn. De aanwezigen waren positief over de vereenvoudigingen in het opleidingsreglement die op 1 januari 2019 ingaan: de omvang van de specialistische cursus wordt 30 uur en ook de eisen aan leertherapie sluiten beter aan bij de FGzPt-eisen.

Men was erg enthousiast over hoe goed het gelukt is de NVGP-opleiding te integreren in steeds meer BIG-opleidingen: in de GZ-opleiding wordt vaak een basiscursus aangeboden, in de PT- en KP- opleidingen worden steeds vaker specialistische cursussen aangeboden. Het samenwerken met opleidingscommissies en hoofdopleiders hierbij blijkt goed te werken. We zouden dit verder uit moeten breiden naar de psychiatrieopleidingen.

Genoemd werd dat het belangrijk is de nieuwe opleidingsstructuur die op 1 januari 2019 ingaat te verzilveren: hoe zetten we het lidmaatschap groepstherapeut-NVGP en specialistisch groepstherapeut-NVGP in de markt? Hoe maken we deze bekend onder opleidelingen en bij GGz instellingen?

Tot slot werd een meer interne functie van de vereniging benoemd. Hoe binden we onze leden? Ons ledenbestand is van diverser pluimage dan voorheen, toen de meeste van onze leden uit het pré BIG tijdperk kwamen, en er sterk in referentiekaders werd gedacht. De vereniging lijkt daarmee toegankelijker geworden. Maar er is slechts een klein percentage van onze leden actief voor de vereniging. Kunnen we de actieve betrokkenheid van leden vergroten door meer te boeien en meer te verbinden? Is er voldoende ruimte voor uitwisseling, het uitspreken van verschillen, discussie? Er wordt gedacht aan het creëren van een stamkroeg, van virtuele discussie en van intervisie.

Benoemd werd hoe nuttig het zou zijn meer te werken met social media, een kalender van activiteiten op de website te zetten, de website te vernieuwen, modulen te ontwikkelen over groepen die aansluiten bij het werkveld, ons meer te laten horen bij (landelijke) beleidsmakers, een keurmerk voor groepstherapeut te ontwikkelen.

Kortom het was een zinvolle middag.

Hoe heeft het bestuur dit opgepakt?

Het bestuur voelde zich zeer geïnspireerd door deze middag en heeft een aantal speerpunten geformuleerd:

  1. Ledenwerving o.a. het in de markt zetten van het lidmaatschap groepstherapeut-NVGP en specialistisch groepstherapeut-NVGP, het stimuleren van mensen onze opleiding in te gaan en af te maken o.a. door vereenvoudiging van de opleidingsstructuur.
  2. Het ontwikkelen van een innovatief aanbod o.a. met de workshops en eventueel een laagdrempelig congres.
  3. De website vernieuwen en ook andere social media inzetten
  4. Versterken van de interne organisatie van de NVGP: het functioneren van het bestuur en de samenwerking met commissies en secties. Het vergroten van de verbinding tussen leden onderling. Een aantrekkelijke vereniging zijn voor (nieuwe) leden die betrokken willen zijn.

Aan alle bovengenoemde zaken is gewerkt, en er worden goede vorderingen gemaakt. Aan de website en de social media zijn we helaas niet toegekomen. We zijn druk doende geweest om de nieuwe lidmaatschapsstructuur in te voeren. Alle leden hebben bericht gekregen in welke lidmaatschapscategorie ze gaan passen. Daarnaast heeft de opleidingscommissie het gehele opleidingsreglement herzien, daar is veel werk in gaan zitten, chapeau!

In de komende nieuwsbrieven wordt u hierover nader geïnformeerd.

Bestuur NVGP
December 2018

Joomla SEF URLs by Artio