Algemeen Bestuur
Het Algemeen Bestuur stelt onder eindverantwoordelijkheid van de ledenvergadering het beleid van de Vereniging vast. Voorts heeft het Algemeen Bestuur (AB) de taak vast te stellen welke beleidsvoornemens er zijn en zij stelt de prioriteiten vast. Ook wordt door het AB vastgesteld op welke wijze aan de genomen besluiten uitvoering zal worden gegeven.

Het Algemeen Bestuur bestaat uit:

  • Mw. J.R. (José) van Reijen, voorzitter
  • Dhr. A.C.J. (Ton) Sanders, penningmeester
  • Mw. L. (Liesbeth) Smit, secretaris en voorzitter PR-cie
  • Dhr. N.J. (Niels) Tinga

Dagelijks Bestuur
Het Dagelijks Bestuur is onderdeel van het Algemeen Bestuur. Het Dagelijks Bestuur (DB) is belast met de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van het Algemeen Bestuur in organisatorische zin. Het Dagelijks Bestuur is tevens belast met het uitvoeren van de dagelijkse taken en de voortgang van het beleid, met het beheer van de financiën en met de leiding van het secretariaat. Het DB bereidt de vergaderingen van het AB voor en ziet toe dat de genomen besluiten worden uitgevoerd. In het DB hebben zitting de voorzitter, de secretaris en de penningmeester van de Vereniging.