Met de definitieve invoering van de DBC-financiering (per 1 januari 2013) is de financiering van groepsbehandelingen gewijzigd. Groepsbehandeling is alleen dan financieel rendabel wanneer de doelstelling van de behandeling wordt gehaald, er evenwicht is tussen opbrengsten en kosten. Al blijkt dat in het sjabloon kosten baten van een groep niet meteen; er moet tegelijkertijd gestuurd wordt op de bezetting van de groep en op beperking van de duur van een groepsessie per dag, het aantal dagen per week/jaar. De totale duur in minuten van een groepsbehandeling binnen een jaar die wordt gerealiseerd, wordt verdeeld over het aantal deelnemers. Naast de balans in kosten en opbrengsten per dag/jaar moeten we per patiënt in DBC minuten onder een kritische DBC tijdgrens blijven (zie verderop).
Er zijn tegenstrijdige factoren waarmee rekening moet worden gehouden. Omzet wordt ver-hoogd door veel tijdschrijven van personeel, maar (te)veel tijdschrijven leidt tot hogere DBC tijd per patiënt en boven de 15.000 minuten niet tot hogere tarieven en dus tot financieel verlies. Inzet van minder duur personeel beperkt de kosten, echter bijvoorbeeld bij psychotherapie is deskundigheid een vereiste, wat betekent hoger kosten.

Groepsbehandeling in DBC wordt niet meer per groep vergoed, maar als resultante van de totale tijd die binnen een DBC besteed wordt aan een patiënt.
Met andere woorden: de totale tijd van personele inzet (zowel direct als indirect) per keer dat een groep draait wordt verdeeld over het aantal patiënten dat deelneemt aan die groepssessie. Dus als tijdens een groepsbehandeling een therapeut 4 uur directe en 1 uur indirecte tijd besteed en een andere therapeut 6 uur direct en 1 uur indirect en er zijn 10 patiënten aanwezig dan wordt dat:
4+1+6+1=12 uur X 60 min. = 720 min. : 10 pat. = 72 DBC minuut per patiënt per groepssessie.

Een belangrijke punt is de duur van een DBC. Wanneer een DBC van een patiënt in enig jaar een bepaalde grens overschrijden (+ 15.000 en hoger) wordt dat financieel ongunstig.
Als een patiënt in zorg komt en de 1e DBC wordt geopend dan is dat een initiële DBC. Deze duurt maximaal 1 jaar. Daarna krijgen we een vervolg DBC. Een initiële DBC heeft een betere vergoeding dan een vervolg DBC
De inhoud en behalen van doelen staat centraal. Tegelijkertijd moet groepsbehandeling fi-nancieel gezond zijn. Verlies draaien betekent weer bezuinigen op inzet van personeel wat. Het is dus van belang om inzicht te blijven houden in de mogelijkheden om opbrengsten te maximaliseren, kosten laag te houden en tegelijkertijd de doelen te bereiken. Een financieel gezond aanbod kan worden bereikt door:
Een maximale bezetting van patiënten in een groep zodat de tijd van personeel over meer patiënten wordt verdeeld. In de MDR worden over aanvaardbare groepsgrootte uitspraken gedaan.
Een optimale bezetting kan worden bereikt door lage no-show of in het geval van hogere no-show te werken met een iets hoger groepsaantal
Een initiële DBC heeft een betere vergoeding dan een vervolg DBC. Een initiële DBC duurt een jaar. Dat betekent dat duurdere behandeling bij voorkeur dient plaats te vinden in het 1e jaar. Dat zou kunnen worden bereikt door het programma in het 1e jaar te comprimeren. (Dit moet wel kunnen in het proces dat een patiënt doorloopt, behandelingen hebben soms ook tijd nodig willen deze tot resultaat leiden).
Als een patiënt langer dan een jaar een DBC heeft en in een groep zit dan wordt het een vervolg DBC, met een lager tarief en dus minder opbrengsten. Een mogelijkheid zou zijn om het inten-sieve deel van de therapie vooral in het 1e jaar te laten plaatsvinden met duurder professionals en een minder intensief laatste deel in de vervolg DBC met een andere deskundigheid en lagere personeelskosten.
Het aantal dagen per week dat een groep draait en veel uren per dag betekent een hoog aantal minuten en dus dat heel snel de kritische grens van 15.000 minuten wordt bereikt. Zeker als er ook nog individuele contacten noodzakelijk zijn. Er zijn twee varianten om dit te voorkomen:
Het aantal dagen per week wordt naar beneden gebracht. Volgens de MDR is in een aantal gevallen 4 dagen programma gewenst maar niet noodzakelijk, er is geen evidentie dat 4 dagen beter resultaten oplevert dan 3 dagen
Meer dagen per week maar minder uren per dag

Joomla SEF URLs by Artio